Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh 2020 theo tt 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh 2020 theo tt 200

CÁCH LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH  2020 THEO  TT 200

 Nhiều bạn hỏi cách lập báo cáo kết quả kinh doanh 2020 sao cho hiệu quả, nhàn nhã nhất. Hôm nay, Kế toán camnangketoan sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách làm thông qua bảng biểu cụ thể nhé.

Đơn vị báo cáo: KẾ TOÁN camnangketoan             Mẫu số B 02 – DN
Địa chỉ: P301, số 185 Nguyễn Ngọc Vũ  

                            (Ban hành theo Thông tư số  /2014/TT-BTC

Ngày… /…/2014 của Bộ Tài chính)

         

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

            Năm………

                                                                                                               Đơn vị tính:…………

 CHỈ TIÊU Mã số

 

TM Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 01   LK PS Có TK511 (Không bao gồm thuế gián thu, DT nội bộ)  
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02   LKPS Có TK521 đ/ứ Nợ TK 511  
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10      
4. Giá vốn hàng bán 11   LKPS Có TK632 đ/ứ Nợ TK 911  
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 – 11) 20      
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21   LKPS Nợ TK515 đ/ứ Có TK 911  
7. Chi phí tài chính 22   LKPS Có TK635 đ/ứ Nợ TK 911  
  – Trong đó: Chi phí lãi vay 23   Chi tiết trên sổ TK635  
8. Chi phí bán hàng 24   LKPS Có TK641 đ/ứ Nợ TK 911  
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25   LKPS Có TK642 đ/ứ Nợ TK 911  
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD

{30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)}

30    

 

 
11. Thu nhập khác 31   LKPS Nợ TK711 đ/ứ CóTK 911  
12. Chi phí khác 32   LKPS Có TK811 đ/ứ Nợ TK 911  
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40      
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50      
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51   LKPS Có TK8211 đ/ứ Nợ TK 911 hoặc LKPS Nợ TK8211 đ/ứ CóTK 911  
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52   LKPS Có TK8212 đ/ứ Nợ TK 911 hoặc LKPS Nợ TK8212 đ/ứ CóTK 911  
17. LN sau thuế TNDN (60=50 – 51 – 52) 60      
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70      
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71      

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần                                                 Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 File tải mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây

Xem thêm: [Pdf] Mẫu báo cáo tài chính 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *